Vedtægter for Foreningen Favrskov Revyen

Navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er ”Favrskov Revyen”
Dens hjemsted er Favrskov Kommune.

Formål

§2. Foreningens formål er at underholde borgerne i Favrskov med fokus på de lokale begivenheder.

Medlemmer

§3. Som medlemmer kan optages:

a. Aktører og hjælpere i revyen.
b. Personer eller virksomheder, der har interesse i at støtte Favrskov Revyen.

Kontingent

§4. Medlemmer i kategori a. jf. § 3 er kontingentfritaget.

Stk. 2. Medlemskontingentet for kategori b. jf. § 3 følger regnskabsåret og fastsættes, efter forslag fra bestyrelsen, på den årlige generalforsamling for det kommende år.
Stk. 3. Ved indmeldelse midt i kontingentperioden betales for hele kontingentperioden. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Generalforsamlinger

5. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlinger er dels ordinære og dels ekstraordinære.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert års oktober kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale medier, idet der henvises til dagsorden efter vedtægterne.
Stk. 3. Indkomne forslag, jfr. § 6, pkt. 7, må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter anmodningens modtagelse.

Dagsorden

§6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  5. Valg af 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

§7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde, stemmeafgivning. Stemmeafgivningen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

§8. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog § 9 og 10.

Vedtægtsændring

§9. Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilstedet, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Er et forslag vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, men ikke mindst 1/3 af medlemmerne har været tilstedet, indkaldes til ny generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

Opløsning

§10. Til vedtagelse af et forslag om opløsning af foreningen kræves, at forslaget vedtaget på 2 generalforsamlinger, der skal holdes mindst 14 dages varsel, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.

Vedtagelsen skal ske på hver generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. På den anden generalforsamling bestemmes tillige måden, hvilken opløsningen skal foretages, og hvordan overskuddet skal fordeles, jfr. § 14.

Bestyrelsen

§11. Bestyrelsen består af på den ordinære generalforsamling 5 valgte medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være aktører eller hjælpere i revyen. Endvidere vælges suppleanter, der skal være aktører eller hjælpere i revyen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen har ledelsen af foreningen og fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.
Stk. 4. bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst tre gange i hvert regnskabsår.
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer er tilstedet. Ved stemmelighed inden for bestyrelsen er formanden – i hans fravær næstformandens – stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol.

Tegning og hæftelse

§12. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og et medlem af bestyrelsen.

Regnskab og Revision

§13. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september, dog at regnskabet 2010/11 går fra stiftelsesdatoen til 30. september 2011. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling for et år af gangen valgte revisorer.

Udlodning ved opløsning

§14. Ved foreningens opløsning bliver dens aktiver anvendt til lokale kulturelle eller velgørende aktiviteter. Nærmere beslutning om fordeling træffes af den afsluttende generalforsamling, jfr. § 10.